Vishnu Dhyaanam

shanthaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham
vishvaakaaram gagana sadrsham meghavarnam shubhaangam
lakshmeekaantham kamalanayanam yogihrddaanagamyam
vande vishnum bhavabhayaharam sarvalokaika naadham

dhyaamai